Jdi na obsah Jdi na menu
 


přečtěte si toto rozhodnutí dostala 500.000 Kč pokuty

Kraisl<Ý úřad Středočesl<ého l<raje
Praha: 22.06,2015
Číslojednací: 086903l20l5/KUSK
Spisová značka: 37 _0'74260120l5/KUSK
Vyřizuje: Ing. Martina Sirotková,l. 716
Naše značka: ZDR/SIR

BLOTKET CORPORATION LTD.
- odštěpný závod
Chudenická 1059/30102 00 Praha 10 - Hostivař

RO ZHODNUTÍ


Krajshý uřad Sředočeského kraje, Odbor zdravotnictví, jako správní orgán přísluŠný Podle
§ 118 odst. 4 písm. a) zákona č.372l\0l1 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poslqrtování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách), Podle § 17
odst, 5 zákona č. 255l20IZ Sb., o kontrole (dále jen kontrolní řád) a podle zákona Č. 500/2004 Sb.,
sprármí řád, ve anénipozdéjšíchp ředpisů, (dálejen správní řád),
rozhodl takto:
účastník řízení BLoTKET coRpoRATION LTD. - odŠtěpný zívod, sídlo spoleČnosti
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař ,IČo 031 75 006
se dopustil
- správního deliktu podle § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách
tim, žejako právnická osoba po dobu od 01.12.2014 do dne konholy 04.02.2015 v rozporu s § 11
odst. 2 zákona o zdravotních službách bez oprármění k poslqrtováni zdtavotních sluŽeb v místě
provozování Domov U Věže, Nupacká t49,25101 Nupaky, poskytoval zďravotni péči podle § 2
odst. 4 zákona o zdravotních službách tim, že zdravoíniclqmi pracorzníky prováděl léČebně
rehabilitační, ošetřovatelské a jiné zďravotni ýkony, směřující k udržení a prodlouženi života
azmirněni utrpení klientu účastníka řízení
- správního deliktu podle § 16 odst. 1písm. a) kontrolního řádu
íim,žejako kontrolovaná osoba nepodal do 10.04.2015 písemnou zptálu o odstranění nedostatkŮ
podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
Zborovská It, t50 2I Praha 5 tel;257 280 "1t6 fax 257 280 5'72 sirotkovam@kr-s.cz www,kr-stredocesky.cz
ls
ODBOR ZDRAVOTNlCTVÍ
2l I0
Zatyto správní delikty se mu v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) zťů<ona o zdravotních službách
ukládá
pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy pětset tisíc korun českých)
a ďále se podle § 79 odst. 5 sprármího řádu a § 6 odst. 1 vyhlášky é. 52012005 Sb., o rozsahu
hotoqých ýdajů a ušlého \.ýdělku, které sprármi orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální
částky nákladů řizeni, ukládá povinnost uhradit naklady Ťizeni, kíeréú častníkv yvolal porušením
sých povinností, vpaušální \.ýši 1.000 Kč (ieden tisíc korun českých), obojí splatné do 15 dnŮ
ode dne nabl.tí prárrní moci tohoto rozhodnutí poštovní poukázkou nebo převodnim přikazem na
účet Středočeského kraje:
Číslo účtu: 444000909016000
Bankor,ní ústav: PPF banka, a.s.
Variabilní symbol: 4007000020
odůvodnění:
Na základě pověření ke kontrole č. j. 0l3454l2015lKUSK ze dne 29.0t.20I5 vydaného v souladu s § 107 odst. l zákona o zdravotních službách a § 4 kontrolního řádu, bylo kontrolou zaměstnancŮ
správního orgánu dne 04.02.2015 na místě samém zjištěno, že účastník Ťizeni zajišťuje pro své klienty zdravotní služby nejen v oboru všeobecného praktického lékařství registrujícím poskytovatelem, ale dále zdravotní péči v oboru psychiatrie, vnitřní lékařství a výživové poradensM a služby nutriční terapeutky, a svými zaměstnanci poskytuje léčebně rehabilitaČnÍ, ošeřovatelskou a paliativní péči, což je náplň domácí péče jako části jedné z forem zdravotních
služeb zdravotni péče ve vlastním sociá]ním prostředí pacienta podle § 10 odst. l písm. b) zákona
o zdravotních službách. Za tim účelem je v zaíizeni vedena zdravotnická dokumentace klientu,
zdravotni péči léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliatirmí poskytují zdravotniČti, ale
i nezdravotničtí pracovníci, jimi jsou podávány léky a inflze a odebírány klientům vzorky
biologického materiálu,
Podle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem podnikání účastníkaři zeni pouze vjrroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona. Tim, že účastnik řizeni
vykonává zdravotní služby bez oprávnění kposkytováni zďravotnich služeb, anlžby se na něho
vztahovala některá zvýjimek uvedených v § 11 odst. 2 zákona o zdravotních službách, tak se
dopouští správního deliktu podle § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách.
Tyto skutečnosti byly zjištěny kontrolou ďne 04.02.2015 a zjištěni byIa zapsína do protokolu
č, j,030033I2015/KUSK, snímž byla kontrolovaná osoba sentámena doručením dne 03.04.2015.
2/š
3lI0
Vněm jí byla uložena povinnost podat podle § l0 odst. 2 kontrolního řádu zprálu oodstranění
nedostatků do 10.04.2015, kterou však nesplnila. Kontrolovaná osoba na doručený protokol
o kontrole vůbec nereagovala, nepostupovala podle doporučení obsažených protokolu a nepodala
ve stanovené lhůtě ryrávu o opařeních k odstranění zjištěných nedostatků, a tak se dopustila
správního delikťu podle § 16 odst, 1 písm, a) kontrolního řádu.
Váledem kzávažností zjištění správní orgán ozrrrfunením č. j. 07426012015/KUSK ze ďne
20.05.2015 zahájií s provozovatelem ubytovacího zařizeni Domov U Věže BLOTKET
C9RPORATION LTD, - odštěpný závod, se sídlem společnosti na adrese Chudenická 1059/30,
1 02 00 praha 10 - Hostivař, IČO 03 1 7 5 006 sprár,rrí íízeni pro spácháni sprármích deliktů podle
§ 1 15 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách a podle § 16 odst. l písm. a) kontrolního
řádu, Současně s oznámením usnesením č. j. 07426llZ0l51KUSK spráwí orgán rrrčil účastníkovi
řízení lhůtu nawhovat důkazy, činit jiné náwhy a ryjádřit se k podkladům rozhodnutí do
04.06.2015. Účastník řízení tuto lhůtu k vyjádření k podkladům rozhodnutí nevyužil, ani na svoji
obhajobu nenavrhl žáďné dtkazy.
podle č1.31 Listiny záklaďnichpráv a svobod, zveřejněné ve Sbírce zákonůpod č. 2lI993 Sb,,
,,Kažďý má ptávo na ochranu zdravi", Yýznamu této lidské hodnoty odpovídá i speciťrcky
upravený legislatirrrrí proces, který má za cil zajistit občanům naplnění tohoto jejich práva,
ZáHadni norínou, zakotvtljicí proces poslqrtování zdravotních služeb, je zákon o zdravotních
službách, upralrrjící zdravotni služby a podmínky jejich poskytováni, práva a povinnosti pacientu,
poslqtovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracormíku a další povinnosti související
s po skytován im zďr av otnich služeb,
Zákon zásadně stanoví, že poskytovatelem zdravotních služeb je podle § 2 odst. 7 zákona
o zdravotních službách kažďá fyzická nebo právnická osoba, klerá má oprár'rrění podle tohoto
zákg16a. Na základě uděleného oprávnění může tato osoba jako poslrytovatel zdravotnich služeb
poslqrtovat zdravotni služby v tom oboru a tou formou, jaké má uvedeny v uděleném oprárměnÍ,
prosřednicfvím osob odbomě způsobilých k výkonu zdravotnického povoláni a ve zdravotniclcých
zařizenichuvedených v oprávnění, která jsou věcně a technicky pro určitý druh zdravotních služeb
vybavena.
Z těchto striktních ustanovení však zákon připouští v § 1 1 odst. 2 následující \.ýjimky.
Bez oprávnění je možné:
1. poskytnout odbornou pnmí pomoc každému, jestliže by bez této pomoci by1 ohrožen jeho život
nebo váárě ohroženo zdravi a neníJi pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu
podle pořeby poslqrtnutí zdravotních služeb,
2. poskytovat zdravotní služby v zařizenich sociá]ní péče podle zákona o sociálních službách
č.10812006 Sb., o sociálních službách, ve anění pozdějších předpisů, kdy osobám, }íerym se
3/3
4l l0
posl§/hljí pobytové služby v zaíizenich sociálních služeb, Ize poskytovat kromě toho
ošetřovatelskou a rehabilitační péči prosřednictvím zaměstnanců téchto zaiizení, kleří mají
odbomou způsobilost k qýkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu.
V tomto případě je poslqrtovatel sociálních služeb povinen poslrytování zdravotních sluŽeb
v zaíizeni sociálních služeb před jejich započetim oznámit krajskému úřadu příslušnému podle
místa jejich poslqrtování. Současně je poslrytovatel sociálních služeb povinen dodržovat obdobné
povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, uvedené v § 45 odst, 1, odst. 2 písm. n), v § 51 odst.
1 a v § 53 odst. 1 zákona o zdravotních službách, tzn. poslqitovat zdravotní služby na náležité
odbomé úrormi, azavŤit pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu zpŮsobenou
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, zachovávat mlčenlivost o všech skuteČnostech,
o kterych se dozvěděl v souvislosti s poslqrtováním zdravotních služeb a vést a uchovávat
předepsaným způsobem zdravotnickou dokumentaci obsahující informace vztahující se ke
zdravotnímu stavu pacienta,
3. zajistit převoz osob, jejichž zdravotni stav to vyžaú$e, ze zahtanlči do České republiky
a naopak, osobou oprárměnou k této činnosti podle právních předpisů jiného státu, z jehož územi
nebo na jehož,územise převoz uskutečňuje a jde-li o dočasnou činnost naizemi České republiky,
4. poskytovat zďravotní služby mohou fyzické nebo právnické osoby usazené nebo se sídlem
vjiném členském státě Ewopské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, jsouJi tyto osoby podle právních předpisů svého státu oprávněny poslqrtovat takové
zďravotni služby, v jejichž rámci jsou poslqrtovány návštěvní služba či domácí péče,tzn. zdravotni
péče poskytovaná ve vlastním sociálnim prosředí pacienta. Tato osoba je povinna nejméně 7 dnŮ
před zahájením poslqrtováni zdravotních služeb písemně ozrÁmit svůj úmysl poslqrtovat návŠtěvní
službu nebo domácí péči krajskému úřadu, vjehož sprárrním obvodu bude služby poslcytovat
akoznámení doložit úředně ověřený překlad dokladu, prokazujiciho oprávnění poslqrtovat
příslušné zdtavottú služby v jiném státě Evropské rrnie, Ewopském hospodrářském prostoru nebo
šýcarské konfederaci. I na tuto osobu se analogicky vztahaji povinnosti poslqrtovatele
zďravotnichslužeb,stanovenév§45odst. 1,§51 odst. la§53odst. lzákonaozdravotních
službách
Účastník íizení je podle výpisu z Obchodního rejsříku odštěpným závodem zatvanični právnické
osoby BLOTKET CORPORATION LTD, se sídlem Haton Garden, 88-90, London, Spojené
království Velké Británie a Severního kska, reg. číslo 8915159 a jeho předmětem podnikání
zapsaným v Obchodním rejsříku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3
žirmostenského zákona. Podle výpisu ze Ži,,nostenského rejsříku poskyruje mezi jinými činnostmi
i ubytovací služby, provozované právě v ubytovacím zaíizeni Domov U Věže, na adrese Nupacká
l49, 251 01 Nupaky. Předmětem kontroly, provedené dne 04,02,2015 zaměstnanci Krajského
úřadu Středočeského kraje, Odboru zdravotnictví, jako věcně a funkčně přísluŠnéhos právního
orgánu podle zikona o zdravotních službách, na záldaďé zmocnění § 107 odst. 1
zákona o zdravotlích službách a pověření ke kontrole č. j. 0I3454120I5/KUSK, bYlo
//s
5ll0
ověření skutečnostíi nzerovaných účastníkemři zeni na jeho intemetových stránkách
 Účastník íizeni svým klientům
v rámci pobyhr nabizel a stále i během sprármího íizeni nabizi zdravotní péči obvodního lékaře,
psychiatra, výživového lékaře a nutriční terapeutky, rehabilitaci, magnetoterapii a laserovou terapii.
Při kontrole bylo zjištěno, že všichni klienti Domova U Věže jsou registrováni u všeobecné
praktické lékařky, která má vydané vlastní oprármění k poslgtování
zdravotních služeb.  Pouze dva klienti jsou v zaíizeni ubytovani na přechodnou dobu a maji své registrující
všeobecné praktické lékaře. Praktická lékařka dojiždi do zařizeni na návštěvní službu, kde klientum předepisuje inkontinentrrí prostředky, antidekubitní podložky a ve své ordinační době jezdí provádět prohlídky zemřelých. Dále předepisuje recepty s modrým pruhem. Uvedený stav není v ro4)oru s právními
předpisy. Registrující poskytovatel v oboru všeobecné prakické lékařství je oprávněn podle § 4 odst. 2 a odst. 3 zžl<ona o zdravotnich službách poslq,tovat návštěrmí službu ve vlastním sociálním prostředí pacienta, za které se pro účely tohoto zákona považuje domácí prostředí pacienta nebo prosředí nahranljici domácí prosředí. 
Do zařízení dle sdělení ředitelkv Ladislavy Novotné dojížděli poskytovat péči zdravotní lékaři mnoha odborností (neurolog, diabetolog, nutriční specialista, psychiatr,praktický lékař atd.). Při vyšetření měli k dispozici zprávy ostatních lékařů.  Kažďý pacient měl sestavený rozpis užívaných léktl, záznamy byly podle jeho mínění vedeny pečlivě a také bylo dodržováno jejich
podávání. Při vypisováni zpráv s personálem kontrolovali, zda medikace ve zprávě odpovídá
podávání. O pádech klientů věděla, někdy indikovala také následná vyšetření v nemocnici.
O dekubity bylo vzorně staráno a podařilo se rány vyhojit, nebo byli pacienti odesíláni na ryšší pracoviště.

Smlouvll o zajišťování závodní preventirmí péče) se společností Profi Clinic, s. r. o., která byla provozovatelem Domova U Věže do 31.1 I.z014.Nové smlouly se společností BLOTKET CORPORATION LTD. - odštěpný závod
od, 01 .12,2014 v době kontroly byly j eště připravovány v návrhu u paní ředitelky, ačkoli jmenovaní ve své faktické činnosti pokračují i po 30.11.2014 pro společnost BLOTKET CORPORATION
LTD.- odštěpný závod. Původní smlouvy nebyly při kontrole předloženy.
Nelékařští zďravotručti pracomíci, vykonávající ošeřovatelskou a rehabilitační zdravotni péČi,
mají praco,mí poměr lzavŤený od0I.12.2014 nebo uzaťenu dohodu o provedení práce,
Na sesterně je uložena zdravotnická dokumentace všech klientu, dále sešity o ošeřovatelské péČi
zdravotnických pracovníků i sešity o ošetřovatelské péči pečovatelů.
Kontrolní skupina provedla kontrolu celkem 8 kompletních zdravotnických dokumentaci
6/3
7lI0
s následuj ícími nedostatky:
o nedostatečně vedená dokumentace o mimořádných událostech (pády),
o není zavedenadokumentace o mimořádných situacích (dekubiťy),
o u klientů léčených diuretiky nejsou vedeny záznamy o příjmu a výdeji tekutin, nebyl založen
v žádné z kontrolovaných dokumentací,
r všichni klienti mají být váženi lx měsíčně, poslední nalezený zázrnmbyl ze dne 25.1I.Z0I4,
chybí tedy,,pravidelné" měsíční zánnmy z prosince 2014 a ledna 2015,
l ošeďovatelské zántamy nejsou vedeny, přestože jsou u klientu záznamy o částečnén ebo
celkové nesoběstačno sti - zpráva a doporučení (není schopen vykonávat samostatně základni
životni potřeby),
. ve zdravotnické dokumentaci klientů nejsou záznarry o použití omezovacích prostředku, což je
vrozporu s § 39 odst. 3 zákona o zďravotnich službách, klienti jsou dle sdělení vrchní setry
i všeobecné sestry fixováni na lůžko či lďeslo omezovacími prostředky (fixovací pásy, overaly
sjednou nohavicí, fixovací prostěradla a rukavice). Podrobný obsah zántaml o pouŽití
omezovacích prostředku je uveden v § 1 odst. 2 písm. k) vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci. Použití omezovacích prostředků je zrníněno pouze v seŠitě o pečovatelské péči, v podobě áodnocení stavu pacienta + doporučení, chybí razitko a podpis, Medikace klientŮ je
zapisována do samostatného sešitu v sesterně.
V sesterně jsou 3 uzamykatelné skříně, kde jsou košíky s léky jednotliých klientŮ ozraČené jejich
jmény. Je zde umístěna i další slďíň s léky pro vy,ůitt mimo běžrou medikaci. V této skříni je
umístěn uzamykatelný nepřenosný trezot, který slouží dle sdělení personálu k uskladnění
návykových látek, které byly občas předpisovány všeobecnou prakíickou lékařkou. V době kontroly byly v trezoru umístěny pouze 3 krabiČky s náplastmi Transtec,
Tento přípravek není uveden v seznamu návykových látek, slouží jako analgetikum. Váledem ke
sdělení vrchní sestry, že se zďe občas návykové látky klientum podávají, si kontrolní skupina
vyžáďala opiátovou knihu, aby mohla provést kontrolu vedení evidence a dokumentace
nálykoých látek. Evidenční kniha ke kontrole předložena nebyla.
Zvyše uvedených zjištění je zcelajistě prokázáno, že účastníkí lzenís vým jednáním naplnil
podstatu poslcytování zdravoíni péče, kterou se podle § 2 odst. 4 zákona o zdravotních službách
ronlmi soubor činností a opaření prováděných u Szic§ch osob v tomto případě za ÚČelem
udržení a prodlouženi života a zmiméni utrpení a to s ohledem na skladbu klientu Domova U VěŽe
(věková hranice klientů - nejvíce ročníky natozeni 1932 a nižši, záÝJadni onemocnění
psychiatrického typu - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demence, nikdo z klientu
není schopen samoobslužných činností, 15 klientu zcela imobilních, dalších 11 osob mobilních
s pomocí zaměstnanců zařizeni, pouze zbývajicich 16 klientů chůze schopných, žádný z klientu
nemocných diabetem není schopen si sám aplikovat inzulín).
//3
8/10
Krajshý úřad Středočeského kraje, Odbor zďravotnicM jako orgán příslušný kprojednání
a rozhodování správních deliktů podle § 118 odst. 4 písm, a) ziů<ona o zďravotnich službách došel
na zékladé výše uvedených zjištění kzávéru, že jeďnáni provozovatele ubytovacího zařizeni -
hotelu Domov U Věže, na adrese Nupacká 149,25l 01 Nupaky nepochybně naplňuje skutkovou
podstatu sprármího deliktu podle § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotnich službách, kterym je
vrozporu s § 11 odst,2 zíů<ona o zdravotních stužbáchposlqrtování zdravotních sluŽeb bez
oprávnění k poskytováni zdravotnich služeb, aniž je splněna některá z podmínek, kdy se oprármění
kposkytováni zdravotnich služeb nevyžaduje a zdravotni služby lze přesto poskytovat. Proto
oznámenim č. j. 07426012015/KUSK dne 21.05,2015 zahájll se společností BLOTKET
CQRPORATION LTD. - odštěpný závoď, se sídlem Chudenická l059l30, 102 00 Praha 10 -
Hostivař, IČo 031 75 006 správní ilzeni o výše uvedeném sprármím deliktu. SpoleČně
s ozrámením o zahájení správního řizeni byla usnesením č. j. 074261/2015/KUSK účastníkovi
řízení stanovena lhůta do 04.06,2015 knavržení důkazu, podání jiných návrhů akvy'jádření se
k podkladům rozhodnutí. Účastrík řizeni této lhůty nevyrržil, k podkladům rozhodnutí se ve
stanovené lhůtě nevy,jádřil ani nenavrhl žáďné dikazy na svoji obhajobu. Přesto před vydáním
rozhodnutí byl sprármím orgánem v souladu s § 36 odst. 3 zikona č, 50012004 Sb,, sprármí řád, ve
znéni pozdějších předpisů, opakované vyzván kvy,jádření se kpodkladům pro rozhodnutÍ.
Účastník řízení opět výzvy nevyrržil ak podkladům rozhodnutí se nevy,jádřil ani nenawhl žádné
důkazy.
Při rozhodováni, zda byl správní delikt spáchán či nikoli, se správní orgán prvotně zabylal
správností a úplností podkladů pro zahájené sprármí íizenl Sprá.mí orgán dospěÍ kzávéru, Že
protokol zkontroly č. j.030033/20l5lKUSK ze ďne 25.03.2015 a v něm uvedená zjiŠtěnÍ,
opravňují sprárrní orgán k zahájenííizení o sprárrním detiktupodle § 115 odst. 1 písm. a) zákona
o zdravotrrích službách. Sprár,ní otgán má za to, že kontrola provozovatele BLOTKET
CORPORATION LTD. _ odštěpný závoď, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha l0 -
Hostivař, IČo 031 75006 byla provedena vsouladu se zákonem o zdravotních službách
a postupem podle zákona o státní kontrole a poíizený Protokol o kontrole č. j. 030033120l5/KUSK
pravdivě zobrazlje ýsledky kontroly. Kontrolovaná osoba při kontrole s kontrolním orgánem plně
spolupracovala a se zjištěními uvedenými v protokole projevila souhlas íím, že v zákonné lhůtě
nepodala proti protokolu námitky, K její tíži je však nutno přičíst její pasirmí postoj ke zjištěné
skutečnosti, neboť nepostupovala podle navržených doporučeni ani nepodala ryráva o tom, jaká
opaření k odstranění zjištěného protiprávního jednání hodlá přijmout, a tak se dopustila zároveň
správního delikťu podle § 16 odst. l písm, a) kontrolního řádu,
Správní orgán posoudil shromážděné důkazy, jak samostatrrě, tak ve vzájemném kontextu a má za
to, že stav věci byl zjištěn v takovém rozsahu, že nejsou důvodné pochybnosti o tom, že Účastník
řízení porušil svým jednáním § 11 odst. l zákona o zdravotních službách a poskyh;je sqým
klientům zďravotni služby, anižktomu má příslušné oprávnění kposkytováni zdravotnich služeb
anebo aniž by byla splněna některá z podmínek uvedená v § 11 odst. 2 zákona o zdravotních
službách pro to, aby mohl poslqrtovat zdravotni služby bez oprávnění. Účastník Ťizeni v rámci
E/3
9ll0
snahy o poskytnutí co nejširšího spektra služeb svým klientum se dopouští protiprávního jednání,
jelikož jako právnická osoba poslqrtuje srrým klientům zdravoíni služby bez oprávněni a nebo na
záklaďě zilkonné výjimky, přičemž se nejedná o odbornou pr-"ní pomoc podle § 11 odst, 2 písm. a)
zákona o zdravotnich službách, není poslqrtovatelem sociálních služeb, kterY by oznámll místně
příslušnému krajskému úřadu poslqrtováni zdravotních služeb vsouladu s § 11 odst. 8 zákona
o zdravotních služeb ani jako odštěpný závoď právnické osoby se sídlem v členském státě
Ewopské unie, Evropském hospodrářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci v souladu s § 20
odst. 2 neomámil místně příslušnému krajskému úřadu úmysl §rto služby poslqrtovat, a to nejméně
7 dní přede dnem jejich zahájeni, včetně doložení uředně ověřeného překladu oprávnění
k poslcytování příslušných zdravotnich služeb ve státě, kde má právnická osoba sídlo. Účastník
řizeni je sice odštěpným závodem společnosti, která má sídlo v jiném státě Ewopské unie, avŠak
podle ýpisu z Obchodního rejstříku je předmětem jeho činnosti výroba, obchod a sluŽbY
neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona. V pruběhu správního řízení neprokénal, Že
by on sám či jeho ňizovatel splňoval podmínku § 20 zákona o zdravotních službách a disponoval
oprávněním kposkytování zdravotních služeb ve státě sídla právnické osoby, vjejichŽ rámcilze
poslqrtovat návštěvní službu či domácí péči, Ztoho důvodu správní orgán jeho jednání
neposuzoval jako sprármí delikt podle § l15 odst, 1 písm. c) zákona o zdravotních sluŽbách, tj.
nesplnění ozrramovací povinnosti o zahájeni poslqrtování zdravotních služeb, ale jako jednrání
naplňující ustanovení § l l5 odst, l písm. a) zíkona o zdravotních službách.
podle § 118 odst. I zákona o zdravotních službách právnická osoba za správní delikt neodPovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možro požadovat, aby poruŠeni Právni
povinnosti zabráni|a. V pruběhu kontroly a ani v pruběhu řízení účastník však neuvedl Žádný
liberační důvod, kter,ý by jej zbavil odpovědnosti za spáchaný správní delikt, ani neuČinil žádná
opatření, kterými by své jednání legalizoval, naopak stále na sých internetoých stránkách
prezentuje nabídku zdravotních služeb.
Při rozhodování o výši pokuty sprármí organ přihlédl ktomu, že zdraví a živol člověka jsou
společností zvlášť chráněné hodnoty a i proto je jejich ochraně věnována speciální legislativní
úprava. Zdravotni služby musí být podle § 11 zákona o zdravotních službách poslqrtovány ve
věcně a technicky vybavených zdravotnických zaíizenich a personálni zabezpečení zdravotních
služeb musí odpovídat oborum, druhu a formě poslqrtované zdravotní péče. I v případě, Že jsou
zdravotní služby poskytovány na základé \rýjimk], podle § l 1 odst. 2 pism. b) nebo písm. d) zákona
o zdravotnich službách, je kladen ďftaz na odbornou způsobilost osob, poskyhrjicích zďravotni
péči.K ontrolou účastníkaíizenpi rovedenou ďne 04.02.2015 bylo zjištěno, že nejenže ÚČastník
řizení poskytuje zdravotní služby protizákonně, ale že ošetřovatelskou a rehabilitaěni péČi 42
klientum v Domově U Věže zajišt'uje zdravotniclcý personál v počtu 5 osob, pŤi ČernŽ pouze
2 zaméstnanci (l,rchní sestra a všeobecná setra) mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odbomého dohledu a zbývající 3 zaměstnanci musí pracovat pod odbomým dohledem , z nichŽ
jeden nemá ani ukončené sředoškolské vzděláni ve zdravotnictví. S ohledem na to pak nelze
hovořit o odpovídajícím personálnim zabezpečení, které by zaručovalo bezpečnost a odbomou
?k
10/10
kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Při určení výše pokuty,lďerá činí podle § 115 odst. 3
zákona o zdravotních službách až 1.000.000 Kč přihlédl sprár,ní orgán kvýše uvedenému
nedostatečnému personálnimll zabezpečení zdravotní péče,o hrožujícímuž ivoty a zďravi klientu
a k tomu, že účastník řízení svým pasir,ním postojem ke zjištěním uvedeným v protokolu vlastně
spáchal ve vícečinném souběhu další správní delikt podle § 16 odst. l písm. a) kontrolního řádu
tim,že vsouladu s § 10 odst.2 kontrolního řádu nepodal ve stanovené lhůtě zprávu o opatřeních
směřujících k nápravě a stále zdravotni služby zájemcům o pobyt nabizi a stanovil pokutu ve výŠi
500.000 Kč, kterou vzhledem ke spoleěenské nebezpečnosti jednání účastníka řízení vŮČi
chráněným lids§m hodnotám považuje za přiměřenou a odpovídající ýchovnému ÚČelu.
Vzhledem k tomu, že správni řízení bylo zahájeno z důvodů porušení právních povinností
účastníka Ťizeni, byla mu vsouladu s § 79 odst.5 spráurího řádu a vyhlášky č.520i2005 Sb.,
o rozsahu hotových výdajů a ušlého údělk-u, kíeré sprá.rní orgán hradí jiným osobám, a o výŠi
paušální částky nákladů Ťizeni, uložena povinnost knahradě paušálních nákladŮ řízení ve výŠi
1.000 Kě.
Poučení:
podle § 81 a § 83 zákona ó. 50012004 Sb., sprármí íáď, ve znéni pozdějších předpisŮ, lze proti
tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolaní k Ministerstvu zďravotnictlti
čR, prosřednictvím Krajského uřadu Sťedočeského kraje, Odboru zdravotnictvÍ, Zborovská 11,
t50 21 Praha 5.
otisk úředniho razitka
Ing. Martina Sirotková
odbomý referent Odboru zdravotnictví
flP/s

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

a mlčí

dobrá pečovatelka, 14. 10. 2015 18:02

je zvláštní, že o tomto problému se velká řiť-itelka nikdy nezmiňuje.
to bude tím, že je to pravda. to ona nemá ráda.

Odejít v klidu

Knakalova , 26. 3. 2016 12:39

Pryč s takovejma co ubližuji